Kompetencje

Pierwotnym powodem powołania do życia Spółki Enerco w 2005 r. była potrzeba zbudowania kompetentnego zespołu pracowników, który byłby w stanie przygotowywać i wdrażać do realizacji projekty inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, a następnie prowadzić ich eksploatacje.

Zadania w tym zakresie Enerco realizuje od początku istnienia, obecnie także poprzez Spółki Zależne i współpracujące z Tzw. Grupy Enerco.

Kompleksowe przygotowanie projektów

Największe doświadczenie Enerco posiada w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych. Spektrum tych usług obejmuje w szczególności:

 • wieloetapowe przygotowywanie dokumentacji finansowej i technicznej projektów oze, w tym zwłaszcza w zakresie lądowej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, z uwzględnieniem:
  • oceny lokalnego potencjału energetycznego, w tym produktywności planowanych do zastosowania rozwiązań;
  • prognozowanie produkcji energii, z uwzględnieniem warunków lokalnych, w tym organizacja i prowadzenie pomiarów siły wiatru, nasłonecznienia itp;
  • analizy uwarunkowań rynkowych w zakresie obrotu energią;
  • wstępnej analizy optymalnych kosztów;
  • analizy opłacalności realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • studium wykonalności inwestycji;
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do:
  • wnioskowania o uchwalenie lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • pozyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych;
  • pozyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót energią elektryczną;
  • wnioskowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • wnioskowanie o wydanie pozwoleń na budowę;
  • wnioskowanie o wydanie pozwoleń na użytkowanie;
 • analizy uwarunkowań lokalnych, w tym analizy dokumentacji i badania terenowe w zakresie uwarunkowań:
  • przestrzennych, w tym identyfikacja potencjalnych konfliktów przyrodniczo-przestrzennych i społecznych;
  • geotechnicznych i geodezyjnych,
  • przyrodniczych, w tym organizacja i prowadzenie pomiarów i monitoringów, badania środowiskowe i ekofizjograficzne, opracowywanie dokumentacji przyrodniczej i środowiskowej itp;
 • opracowywanie i wdrażanie koncepcji „inżynierii finansowej” dla konkretnych projektów w tym:
  • doradztwo w ustaleniu najkorzystniejszej struktury finansowania projektów;
  • opracowywanie i weryfikacja biznesplanów;
  • przygotowanie wniosków o kredyt i/lub o dotacje  do instytucji udzielających kredytów i dofinansowania;
  • pomoc beneficjentom w spełnianiu obowiązków wobec instytucji udzielających wsparcia finansowego;
 • opracowywanie i kompletowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zamierzeń inwestycyjnych, w tym:
  • koncepcji rozwiązań technicznych – na różnym poziomie szczegółowości w zależności od oczekiwań Kontrahentów;
  • planów zagospodarowania terenu inwestycji, np. rozmieszczenia turbin wiatrowych, dróg dojazdowych, infrastruktury przesyłowej, czy stacji transformatorowych;
  • dokumentacji budowlanej (projekty budowli i budynków, fundamentów, linii energetycznych, dróg dojazdowych itp.);
  • dokumentacji energetycznej (projekty elektrycznego okablowania, linii kablowych średniego i wysokiego napięcia, stacji abonenckiej GPZ itp.);
 • kontakty i doradztwo w negocjowaniu umów sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia.

Potrafimy opracowywać lub kompletować wszelką dokumentację niezbędną do doprecyzowania inwestycji, pozyskania finansowania i przeprowadzenia wszystkich wymaganych procedur administracyjnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i techniczne do projektów pozyskujemy z wyspecjalizowanych biur projektowych, bądź od dostawców technologii i wykonawców prac budowalnych.

Realizacja inwestycji

Zakres usług   oferowanych przez Enerco w tym obszarze obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie inwestycji;
 • nadzory inwestorskie;
 • organizowanie przetargów;
 • odbiory.

Jesteśmy przygotowani do organizowania przetargów na dostawy technologii i materiałów, wykonawców prac budowlanych, usługi eksploatacyjne itp. Pozwalają one wyłonić najkorzystniejszą ofertę, a jednocześnie spełnić wymagania niezbędne przy ubiegania się o granty unijne oraz przy ich rozliczaniu.
Mamy również znaczące doświadczenie w prowadzeniu negocjacji umów z wykonawcami oraz dostawcami. Potrafimy także przejąć profesjonalny nadzór nad całością prac wykonawczych, montażem oraz uruchomieniem jednostek wytwórczych.

Administrowanie i serwis

Na etapie eksploatacji Enerco oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania majątkiem produkcyjnym, eksploatacji infrastruktury technicznej i jednostek wytwórczych. Dysponujemy w szczególności najnowocześniejszą techniką w zakresie administrowania parkami wiatrowymi podczas ich eksploatacji. Zakres naszych usług obejmuje:

 • uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację obiektu;
 • bieżące zarządzanie prawidłowym funkcjonowaniem parku wiatrowego lub fotowoltaicznego – wykorzystywany przez nas system informatyczny idealnie nadaje się do nadzoru i monitoringu pracy takich instalacji;
 • pomoc w odpowiednim wyborze oraz negocjację warunków, a także nadzorowanie wykonywanych w parku wiatrowym usług serwisowych sporządzanie prognoz produkcji energii elektrycznej do rozliczeń z Zakładami Energetycznymi z uwzględnieniem potrzeb rynku bilansującego;
 • uczestnictwo w rynku bilansującym;
 • rozliczenia finansowe związane z udziałem w rynku energii oraz z korzystaniem z dostępnych rodzajów wsparcia.

W ramach usług eksploatacyjnych Spółka prowadzi też lub nadzoruje serwisowanie jednostek wytwórczych i infrastruktury towarzyszącej.
Swoje usługi świadczymy w zgodzie z wymaganiami IRiESP oraz wymaganiami OSP i OSD.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie Spółka Enerco jest w stanie włączyć się w proces przygotowywania i wdrażania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii praktycznie każdego rodzaju (turbiny wiatrowe, fotowoltaika, biogaz, biomasa) na każdym jego etapie – począwszy od wstępnej analizy opłacalności i wykonalności projektu, poprzez skompletowanie całej niezbędniej dokumentacji prawnej, technicznej i finansowej, na nadzorze nad realizacją projektu i jego rozruchem technologicznym skończywszy. 

Legitymujemy się specjalistyczną wiedzę, doświadczeniem, a także wieloletnimi kontaktami z instytucjami i firmami z sektora energetycznego. Umożliwia to nam sprawne rozwiązywanie kwestii administracyjnych oraz spełniać wymogi proceduralne niezbędne do realizacji obiektów energetycznych na wybranym terenie. Uzyskujemy samodzielnie wszelkie zgody i pozwolenia administracyjne wydawane przez władze lokalne oraz warunki techniczne przyłączenia wydawane przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Wysoka jakość naszych działań daje gwarancje prawidłowego przygotowania i przebiegu realizacji inwestycji i jest doceniana przez instytucje finansujące, decydujące o udzieleniu kredytu bądź grantu dla danej inwestycji. Współpraca z Enerco oznacza większą finansową wiarygodność projektu.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji znaczących projektów wiatrowych i infrastrukturalnych powierzone nam prace wykonujemy sprawnie, efektywnie i terminowo.