CSR

Profilując i prowadząc działalność biznesową w Spółce Enerco mamy pełną świadomość, że w dzisiejszym świecie dostęp do energii, a w szczególności do energii elektrycznej jest podstawowym warunkiem dla niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie wysokiego bezpieczeństwa energetycznego kraju, czemu w szczególności służy unowocześnianie potencjału wytwórczego i dywersyfikacja źródeł energii, a także wykorzystywanie lokalnych zasobów umożliwiające uniezależnianie się od importu energii i jej nośników z innych krajów i regionów. Można to osiągnąć m.in. dzięki rozwojowi krajowych i – co ważne – wykorzystujących „darmowe” zasoby energii, tzw. Odnawialnych Źródeł Energii.

Kierownictwo i pracownicy Enerco, zdając sobie sprawę ze strategicznej konieczności rozwijania i wzmacniania krajowego potencjału energetycznego, od lat działają na rzecz rozwoju tych źródeł, zwłaszcza energetyki wiatrowej. Głęboko wierzymy, że inwestycje w tej dziedzinie nie tylko pozwolą w racjonalnej perspektywie ograniczyć wzrost kosztów energii, a nawet je zmniejszyć, ale także znacząco przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów odnawialnych – co stanowi dziś jedno z największych wyzwań i priorytetów cywilizowanego świata – wpływając pozytywnie na rozwój wszystkich sektorów polskiej gospodarki oraz biedniejszych regionów – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

O klimat dbamy również w sferze społecznej - poprzez budowanie relacji z lokalnymi społecznościami, bez których woli nasze projekty nie mogłyby powstać. Staramy się wspierać środowiska lokalne, w których działamy - angażujemy się w ich inicjatywy i wydarzenia.

Ponieważ nasze sukcesy zależą od tych, którzy na nie na co dzień pracują, dbamy o zapewnienie naszym pracownikom komfortu pracy i możliwości rozwoju. Wiemy, że bez ich zaangażowania osiąganie zakładanych przez nas celów byłoby o wiele trudniejsze. Dlatego dajemy naszym pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowanych zajęć sportowych, opieki medycznej, czy podnoszenia kwalifikacji – nauki języków obcych, szkoleń merytorycznych, czy studiów.

Wśród naszych pracowników promujemy zachowania ekologiczne, zachęcając do segregowania śmieci, wyłączania sprzętu biurowego po zakończonej pracy, ograniczania do minimum drukowania dokumentów.

Projekty z zakresu OZE stanowią dla nas wyzwanie współczesnych czasów. Dlatego naszej działalności nie sprowadzamy do liczenia zysków, ale umiejscawiamy ją w szerszym kontekście – biorąc odpowiedzialność za nasze inwestycje na każdym etapie realizacji oraz za szeroko rozumiane środowisko – zarówno to naturalne, jak i ludzkie. Dlatego w naszych przedsięwzięciach kierujemy się względami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznymi, mając na uwadze interakcję zachodzącą między wszystkimi czynnikami. Stosując najlepsze dostępne techniki, kodeksy dobrych praktyk oraz wysokie standardy wykonawcze, realizujemy misję rozwoju OZE dla dobra człowieka i z poszanowaniem natury.