Doświadczenie i kompetencje

Kompleksowe przygotowanie projektów

Enerco świadczy swoje usługi zarówno przyszłym inwestorom, jak i już działającym firmom energetycznym. Ich spektrum obejmuje m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji finansowej i technicznej, w tym studiów wykonalności;
 • ​analizy opłacalności, oceny warunków wiatrowych, prognozy produkcji i obrotu energią itp.;
 • ​​badania terenowe, w tym geotechnika i geodezja, monitoringi przyrodnicze, badania środowiskowe, pomiary wiatru itp;
 • ​pozyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych;
 • ​przygotowanie wniosków o kredyt i/lub o dotacje oraz pomoc beneficjentom w spełnianiu obowiązków wobec instytucji udzielających wsparcia finansowego;
 • ​sporządzenie wstępnej analizy optymalnych kosztów;
 • ​doradztwo w ustaleniu najkorzystniejszej struktury finansowania projektów związanych z budową parków wiatrowych;
 • ​sporządzenie studium wykonalności inwestycji;
 • sporządzanie biznesplanu;
 • ​przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do instytucji udzielających kredytów i dofinansowania. Oferujemy również pełną obsługę w zakresie wywiązania się z obowiązków wobec instytucji finansujacych, które udzieliły wsparcia finansowego;
  kontakty i doradztwo w negocjowaniu umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych do świadectw pochodzenia.


Na wstępnym etapie realizacji projektów związanych z energetyką odnawialną Spółka Enerco zajmuje się przygotowaniem pełnej dokumentacji technicznej. Etap ten obejmuje wykonanie i/lub skompletowanie niezbędnych ekspertyz, w tym konsultacje oraz doradztwo w pozyskiwaniu odpowiednich terenów pod nowe inwestycje, analizy potencjału energetycznego, analizy ryzyka ekologicznego, identyfikacja potencjalnych konfliktów przyrodniczo-przestrzennych i społecznych, analizy uwarunkowań technicznych itp.

Firma przeprowadza również analizę opłacalności planowanych projektów. Przykładowo, w odniesieniu do projektów wiatrowych, na podstawie wyników pomiaru siły wiatru potrafimy z dużą trafnością ocenić produkcję energii elektrycznej i jej zmienność w różnych okresach, a oszacowane w ten sposób przychody mogą stanowić rzetelną podstawę do opracowania biznesplanu.

Kompleksowa usługa związana z wykonaniem pomiaru i analizy siły wiatru obejmuje: dostawę sprzętu pomiarowego najwyższej klasy, wybór miejsca posadowienia masztu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a także montaż i demontaż masztu po wykonaniu pomiaru. Uzyskane z pomiarów dane dają z kolei podstawę do symulacyjnej oceny zasobu energii wiatru. Opracowanie wynikowe zawiera informacje o średnich prędkościach wiatru, frekwencji występowania wiatru ze względu na kierunek i prędkość czy róże najbardziej energetycznych wiatrów. Posiadamy zaadaptowane na potrzeby własne i sprawdzone w praktyce algorytmy do wyliczeń produkcji energii ze źródeł odnawialnych – we wszystkich dotychczasowych projektach obliczenia teoretyczne odpowiadają osiągniętej produkcji rzeczywistej. Dysponujemy szeroką bazą danych dotyczącą pomiarów siły wiatru w wybranych regionach Polski północnej i północno-wschodniej oraz posiadamy ogromną wiedzą na temat charakterystyki wiatru.

Współpraca z Enerco daje inwestorowi gwarancję profesjonalnej obsługi i pozyskania ekspertyzy niezbędnej dla zaplanowania i zrealizowania – sukcesem – jego inwestycji, a następnie dla jej efektywnej eksploatacji.

Realizacja inwestycji

 • prowadzenie inwestycji,
 • nadzory inwestorskie,
 • organizowanie przetargów,
 • odbiory.

Projektujemy obiekty energetyczne w ogólnym zakresie, przygotowując koncepcje rozwiązań technicznych oraz plany zagospodarowania terenu inwestycji, np. rozmieszczenie turbin wiatrowych, dróg dojazdowych, infrastruktury przesyłowej oraz stacji transformatorowej. Kompletujemy również pełną dokumentację techniczną, zarówno budowlaną (projekty dróg oraz konstrukcja fundamentów), jak i energetyczną (projekt elektryczny okablowania, projekty linii kablowej średniego i wysokiego napięcia, stacji abonenckiej GPZ). Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i techniczne do projektów pozyskujemy z wyspecjalizowanych biur projektowych, bądź od dostawców technologii i wykonawców prac budowalnych.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, a także liczne kontakty z instytucjami i firmami związanymi z sektorem energetycznym. W związku z tym firma nasza potrafi rozwiązywać kwestie administracyjnych oraz spełniać wymogi proceduralne niezbędne do realizacji obiektów energetycznych na wybranym terenie. Uzyskujemy samodzielnie wszelkie zgody i pozwolenia administracyjne wydawane przez władze lokalne oraz warunki techniczne przyłączenia wydawane przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Wysoka jakość naszych działań jest podstawą dla decyzji instytucji finansujących o udzieleniu kredytu bądź grantu dla danej inwestycji. Współpraca z Enerco oznacza większą finansową wiarygodność projektu.

Zajmujemy się również organizowaniem przetargów na dostawy technologii i materiałów, wykonawców prac budowlanych, usługi eksploatacyjne itp. Prawidłowe ich przeprowadzenie pozwala wyłonić najkorzystniejszą ofertę, a jednocześnie spełnić wymagania niezbędne przy ubiegania się o granty unijne oraz przy ich rozliczaniu.

Mamy również znaczące doświadczenie w prowadzeniu negocjacji umów z wykonawcami oraz dostawcami. Potrafimy także przejąć profesjonalny nadzór nad całością prac wykonawczych, montażem oraz uruchomieniem jednostek wytwórczych.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji znaczących projektów wiatrowych i infrastrukturalnych powierzone nam prace wykonujemy sprawnie, efektywnie i terminowo.

Administrowanie i serwis

Na etapie eksploatacji Enerco zapewnia profesjonalne zarządzanie majątkiem produkcyjnym, eksploatację infrastruktury technicznej i jednostek wytwórczych w zgodzie z wymaganiami IRiESP oraz wymaganiami OSP i OSD, a także rozliczenia finansowe w zakresie wytworzonej energii i pozyskanych praw majątkowych, obrót energią na rynku bilansującym, obsługę dzierżawców i usługodawców itp.

W ramach usług eksploatacyjnych Spółka prowadzi też samodzielnie lub nadzoruje serwisowanie jednostek wytwórczych i infrastruktury towarzyszącej.

Dysponujemy w szczególności najnowocześniejszą techniką w zakresie administrowania parkami wiatrowymi podczas ich eksploatacji. Zakres naszych usług obejmuje:

 • uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację obiektu,
 • bieżące zarządzanie prawidłowym funkcjonowaniem parku wiatrowego –wykorzystywany przez nas system informatyczny idealnie nadaje się do nadzoru i monitoringu pracy parku wiatrowego,
 • pomoc w odpowiednim wyborze oraz negocjację warunków, a także nadzorowanie wykonywanych w parku wiatrowym usług serwisowych
 • sporządzanie prognoz produkcji energii elektrycznej do rozliczeń z Zakładami Energetycznymi z uwzględnieniem potrzeb rynku bilansującego,
 • uczestnictwo w runku bilansującym.

Oprogramowanie PPW

"PPW" jest oryginalnym systemem stale udoskonalanym przez Enerco, wspomagającym prognozowanie produkcji energii elektrycznej oraz monitorowanie pracy farm wiatrowych. Prognozowanie produkcji odbywa się na podstawie danych meteorologicznych importowanych z dowolnie zdefiniowanych źródeł zewnętrznych np. ICM, MC Wetter oraz szeregu dowolnie zdefiniowanych parametrów, np. współczynniki wysokości, kierunku itp. System pozwala na graficzną prezentację aktualnego stanu pracy zarówno całej farmy, jak również poszczególnych zainstalowanych turbin. Umożliwia on także monitorowanie wizyjne farm za pomocą systemu kamer internetowych.

Za prezentację obrazu z kamer oraz sterowanie nimi odpowiada moduł CCTV wbudowany w aplikację. Dzięki nowoczesnemu połączeniu języka Java z językami skryptowymi aplikacja "PPW" posiada zaawansowane możliwości rozbudowy i integracji z innymi aplikacjami. System pozwala w elastyczny sposób importować dane z wielu rodzajów źródeł oraz przetwarzać je za pomocą skryptów tworzonych przez jego użytkowników. Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszy komfort pracy, został on wyposażony w wielojęzyczny interfejs użytkownika, a także możliwość wyboru jednej spośród wielu szat graficznych. System "PPW" został stworzony przez Naszego partnera technologicznego, firmę MCX Serwis.