CSR

Profilując i prowadząc działalność biznesową w Spółce Enerco mamy pełną świadomość, że w dzisiejszym świecie dostęp do energii, a w szczególności do energii elektrycznej jest podstawowym warunkiem dla niezakłóconego  funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie wysokiego bezpieczeństwa energetycznego kraju, czemu w szczególności służy unowocześnianie potencjału wytwórczego i dywersyfikacja źródeł energii, a także wykorzystywanie lokalnych zasobów umożliwiające uniezależnianie się od importu energii i jej nośników z innych krajów i regionów. Można to osiągnąć m.in. dzięki rozwojowi krajowych i – co ważne – wykorzystujących „darmowe” zasoby energii, tzw. Odnawialnych Źródeł Energii.

Kierownictwo i pracownicy Enerco, zdając sobie sprawę ze strategicznej konieczności rozwijania i wzmacniania krajowego potencjału energetycznego, od lat działają na rzecz rozwoju tych źródeł, zwłaszcza energetyki wiatrowej. Głęboko wierzymy, że inwestycje w tej dziedzinie nie tylko pozwolą w racjonalnej perspektywie ograniczyć wzrost kosztów energii, a nawet je zmniejszyć, ale także znacząco przyczyniają  się do poprawy stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów odnawialnych – co stanowi dziś jedno z największych wyzwań i priorytetów cywilizowanego świata – wpływając pozytywnie na rozwój wszystkich sektorów polskiej gospodarki oraz biedniejszych regionów – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zrealizowane przez nas do roku 2013 projekty to w szczególności 106 turbin wiatrowych, o łącznej mocy  247.5 MW, generujących energię elektryczną, która może zaspokoić zapotrzebowanie na prąd ponad 250 tysięcy gospodarstw domowych. Generacja ta pozwala zaoszczędzić każdego roku co najmniej ćwierć miliona ton węgla wykorzystywanego w celach energetycznych. Jednocześnie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnego źródła w porównaniu do źródła konwencjonalnego pozwala każdego roku uniknąć emisji do atmosfery ponad 550 tys. ton dwutlenku węgla - CO2, ok. 4,6 tys. ton dwutlenku siarki - SO2, ok. 1,9 tys. ton tlenków azotu - NO2 oraz 0,6 tys. ton pyłów.

Zbudowaliśmy jak dotąd 9 parków wiatrowych – wszystkie zlokalizowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego w gminie Darłowo (8 parków) i w gminie Będzino/Ustronie Morskie. Ich budowa i eksploatacja w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarki lokalnej, generując nowe miejsca pracy oraz przychody do budżetu gmin z tytułu należnych podatków. Nie sposób pominąć też wpływu inwestycji na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej.

Działań na rzecz efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania zasobów wymagamy także od samych siebie - budynek, w którym mieści się nasza siedziba, wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne oraz systemy automatyki, dzięki czemu ograniczamy zużycie energii bez straty efektywności działalności.

O klimat dbamy również w sferze społecznej -  poprzez budowanie relacji z lokalnymi społecznościami, bez których woli nasze projekty nie mogłyby powstać. Staramy się wspierać środowiska lokalne, w których działamy - angażujemy się w ich inicjatywy i wydarzenia, takie jak Święto Chleba w Wiekowicach, festyny rodzinne w Dobiesławiu, Jeżyczkach i Sińczycy, Dni Ziemi Sianowskiej. Pamiętając o tym, że na każdym kroku trzeba myśleć o młodym pokoleniu, od którego zależeć będzie przyszłość, przygotowaliśmy szkolne wyprawki dla najmłodszych mieszkańców regionu, w którym prowadzimy inwestycje.

Ponieważ nasze sukcesy zależą od tych, którzy na nie na co dzień pracują, dbamy o zapewnienie naszym pracownikom komfortu pracy i możliwości rozwoju.  Wiemy, że bez ich zaangażowania osiąganie zakładanych przez nas celów byłoby o wiele trudniejsze. Dlatego dajemy naszym pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowanych zajęć sportowych, opieki medycznej, czy podnoszenia kwalifikacji – nauki języków obcych, szkoleń merytorycznych, czy studiów.

Wśród naszych pracowników promujemy zachowania ekologiczne, zachęcając do segregowania śmieci, wyłączania sprzętu biurowego po zakończonej pracy, ograniczania do minimum drukowania dokumentów.

Projekty z zakresu OZE stanowią dla nas wyzwanie współczesnych czasów. Dlatego naszej działalności nie sprowadzamy do liczenia zysków, ale umiejscawiamy ją w szerszym kontekście – biorąc odpowiedzialność za nasze inwestycje na każdym etapie realizacji oraz za szeroko rozumiane środowisko – zarówno to naturalne, jak i ludzkie. Dlatego w naszych przedsięwzięciach kierujemy się względami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznymi, mając na uwadze interakcję zachodzącą między wszystkimi czynnikami. Stosując najlepsze dostępne techniki, kodeksy dobrych praktyk oraz wysokie standardy wykonawcze, realizujemy misję rozwoju OZE dla dobra człowieka i z poszanowaniem natury.