Kontakt

Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Gotarda 9 
02-683 Warszawa 
e-mail: enerco@enerco.pl
telefon: +48 22 548 48 12 
faks: +48 22 548 48 18 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego, 
nr KRS: 0000250880 
NIP: 521-33-83-016