Aktualności

Oświadczenie Grupy Wind Invest w sprawie bezprawnych działań Polskiej Energii - Pierwszej Kompanii Handlowej Sp. z o.o. w likwidacji

22.03.2015

W związku z opublikowanymi w dniu 19 marca informacjami o komunikacie wydanym przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Spółkę z o.o. w likwidacji („PE PKH”), spółki zależnej Tauron Polska Energia S.A, („Tauron”) dotyczącym wypowiedzenia długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia („Umowy”) od czterech spółek z Grupy Wind Invest oświadczamy, że takie działania PE PKH nie mają żadnych podstaw prawnych, oraz zupełnie pomijają okoliczności, że w istocie Spółki z Grupy Wind Invest odbyły spotkanie renegocjacyjne z PE PKH, oraz że wyznaczony był termin drugiego spotkania, na które PE PKH nie stawiła się.

W konsekwencji, jeżeli ww. oświadczenia o wypowiedzeniu zostały w istocie złożone (gdyż Grupa Wind Invest oświadczeń takich do dnia dzisiejszego nie otrzymała), pozbawione będą one jakichkolwiek skutków prawnych.

W szczególności nie może być przyczyną wypowiedzenia podnoszony w komunikacie PE PKH zarzut, że w opinii jej kontrahentów „nie zaistniały i nadal nie istnieją przewidziane w tych umowach przesłanki do renegocjacji ich warunków”. Subiektywna ocena PE PKH, że przesłanki takie wystąpiły (tj. że przepisy prawa zmieniły się w ten sposób, że wykonanie Umów przez jedną lub obie strony stało się niemożliwe lub sprzeczne z prawem) nie ma żadnego znaczenia prawnego, tak długo, jak długo nie zostanie ona poparta konkretnymi argumentami prawnymi, czy rzeczowymi ekspertyzami.

W naszej opinii, popartej uzyskanymi opiniami ekspertów, obserwowany od 2012 r. spadek cen rynkowych zielonych certyfikatów jest normalnym zachowaniem rynku. Zdarzenie to nie ma żadnego związku z którymikolwiek zmianami w prawie, które wskazuje PE PKH, w szczególności z powoływanymi przez PKH planowanymi zmianami w przepisach prawa, tj. takimi, które jeszcze nie weszły w życie (uchwalenie ustawy o oze). Mimo to, działając w dobrej wierze, poprosiliśmy PE PKH o przedstawienie stosownego uzasadnienia jej twierdzeń, a likwidatorzy PE PKH się na to zgodzili, jednak nigdy się z tego zobowiązania nie wywiązali. Co więcej, wbrew wszelkim zasadom logiki, PE PKH nalega, żebyśmy z góry przyznali, że wykonywanie Umów przez PE PKH jest niemożliwe, co PE PKH przedstawia jako warunek konieczny dla odbycia renegocjacji. Ku naszemu zdumieniu, PE PKH twierdzi, że odmówiliśmy renegocjacji, pomimo że odbyliśmy z Likwidatorami PE PKH spotkanie renegocjacyjne w Mysłowicach, w dniu 13 lutego 2015 roku.

Podczas spotkania, o którym mowa powyżej oświadczyliśmy, że przystępujemy do renegocjacji Umów, w dobrej wierze i z poszanowaniem interesu stron, na co likwidatorzy PE PKH wyrazili zgodę i również potwierdzili przystąpienie do renegocjacji. Wolę prowadzenia negocjacji potwierdziliśmy później kilkakrotnie w wymienianej korespondencji. Działając w dobrej wierze, zwróciliśmy się do PE PKH o przedstawienie materiałów potwierdzających twierdzenia PE PKH potwierdzające istnienie przesłanek renegocjacji Umów. Likwidatorzy PE PKH zgodzili się na ich przygotowanie podczas spotkania renegocjacyjnego, a ponadto zobowiązali się przedstawić propozycje zmian do Umów w ramach renegocjacji. Jednakże PE PKH jednak nigdy nie wywiązała się się z tego zobowiązania, oraz nie stawiła się na zaplanowanym, drugim spotkaniu renegocjacyjnym, którego termin uzgodniony był na 2 marca 2015 roku.

Zarzuty formułowane przez PE PKH, jakoby Spółki z Grupy Wind Invest dopuściły się naruszenia Umów poprzez odmowę przystąpienia w dobrej wierze do ich renegocjacji, są zatem całkowicie nieprawdziwe. Natomiast powyższe dowodzi, że to likwidatorzy PE PKH zerwali renegocjacje, których wcześniej sami żądali, zaś dziś stawiają spółkom Grupy Wind Invest bezzasadny zarzut naruszenia zasad dobrej współpracy z powodu rzekomej, uporczywej odmowy prowadzenia renegocjacji.

Oświadczamy, że wielokrotnie teraz, a także w trakcie ostatnich kilku miesięcy, wyrażaliśmy wolę poszukiwania metod lepszej współpracy, a nawet wypracowywaliśmy z PE PKH robocze porozumienia, które jednak nie uzyskały ostatecznej akceptacji ze strony Tauron. Zamiast tego, w tajemnicy przed kontrahentami, przeniesiono siedzibę PE PKH do Tarnowa, a następnie, również bez powiadomienia zainteresowanych stron, podjęto decyzję o jej likwidacji, co miało doprowadzić do wygaśnięcia Umów. Potwierdzili to likwidatorzy, odmawiając odbycia spotkania, na którym określone zostałyby zasady kontynuowania współpracy po ewentualnej likwidacji PE PKH. Tym samym to Tauron, rażąco naruszył zasady etyki biznesowej i obowiązującego w Polsce prawa. Opinię taką wyraziły też Sądy, rozpatrujące sprawy związane z procesem likwidacji PE PKH.

Działanie, które PE PKH określa jako wywieranie przez nas nacisku na Likwidatorów, polegało na tym, że wobec braku woli porozumienia, odrzucania próśb o spotkanie i kontynuowania przez PE PKH działań likwidacyjnych, prosiliśmy o interwencję Ministerstwo Skarbu Państwa, które kontroluje strategiczny pakiet akcji Grupy Tauron, prośby takie kierowały także władze Stanów Zjednoczonych, w imieniu amerykańskiego wspólnika Wind Invest. W szczególności prosiliśmy o wsparcie naszych starań o przystąpienie do rozmów na temat sposobu rozwiązania zaistniałej nie z naszej winy kryzysowej sytuacji, prośby te niestety nie odniosły jednak skutku. Powyższym działaniem nie naruszyliśmy ani prawa, ani dobrych obyczajów i nie może to być usprawiedliwieniem dla próby bezprawnego zerwania wiążących nas z PE PKH kontraktów.

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie, wyrażaliśmy i nadal wyrażamy wolę polubownego rozwiązania sporu, który to spór nie powstał ani z naszej inspiracji ani winy. Do tego potrzebna jest jednak także dobra wola drugiej strony. Jeżeli jej nie będzie, wykorzystamy wszelkie dostępne nam środki prawne, aby zabezpieczyć nasze interesy i uzyskać stosowne odszkodowania.

Stanowisko Kontrahentów Spółki PE PKH w odniesieniu do oświadczenia rzeczniczki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącego działań Tauron Polska Energia S.A

02.12.2014

W dniu 29 listopada serwis internetowy „Parkiet” w komentarzu dotyczącym naszego sporu z Tauron Polska Energia S.A, który usiłuje zerwać wiążące nas z Grupą Tauron umowy długoterminowe, stawiając początkowo w stan likwidacji, a następnie składając wniosek o upadłość swojej spółki zależnej – Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa, przytoczył oświadczenie rzeczniczki Ministerstwa Skarbu Państwa, Pani Agnieszki Jabłońskiej-Twaróg, w którym podkreślono, że „skarb państwa jako posiadacz nieco ponad 30 proc. akcji Tauron jest jego mniejszościowym udziałowcem i nie może wydawać zarządowi spółki poleceń”.

Jest to komentarz do informacji podanej przez „Parkiet”, iż jako inwestorzy parków wiatrowych i kontrahenci PE PKH pokrzywdzeni przez decyzję kierownictwa Tauron o likwidacji Spółki PE PKH, zwróciliśmy się do Ministra Skarbu z prośbą o interwencję w trybie nadzoru właścicielskiego.

Wobec oświadczenia rzeczniczki resortu pragniemy w związku z tym zwrócić uwagę opinii publicznej, iż uprawnienia nadzorcze Ministra Skarbu w stosunku do Zarządu Tauron Polska Energia S.A wynikają wprost ze Statutu tej Spółki. Jego zapisy stanowią, że dopóki Skarb Państwa będzie posiadał łącznie co najmniej 25% akcji, bezpośrednio i/lub pośrednio, przez spółki zależne, ma uprzywilejowaną pozycję, zarówno jeśli chodzi o głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również w powoływaniu członków rady nadzorczej zapewniające mu sprawowanie pełnego nadzoru nad spółką Tauron.

Ponadto w innym dokumencie MSP – Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015 – w załączniku nr 1 podano wykaz podmiotów o  strategicznym znaczeniu dla gospodarki, obejmujący w szczególności Spółkę  Tauron Polska Energia S.A. Wskazano też, że zgodnie z polityką energetyczną do roku 2030 – Skarb Państwa zachowa kontrolny pakiet akcji na poziomie pozwalającym zachować władztwo korporacyjne (strona 20), a oddziaływanie MSP na spółki strategiczne koncentruje się na dwóch obszarach: oddziaływanie władcze oraz oddziaływanie właścicielskie (strona nr 9 punkt trzeci).

Oznacza to, że Minister Skarbu posiada instrumenty pozwalające mu oddziaływać na działalność kontrolowanej spółki strategicznej, w szczególności w sprawach, w których zagrożone jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Działania kierownictwa Tauron tworzą szkodliwy precedens podważający zaufanie biznesowe, nie tylko w sektorze energetyki i jako taki nie tylko może, ale wręcz powinien on być przedmiotem interwencji organu właścicielskiego, którego zadaniem jest m.in. ochrona porządku prawnego oraz przeciwdziałanie fałszywym i szkodliwym dla całej gospodarki interpretacjom prawa.

Od początku sporu podnosimy, że próba bezpodstawnego zerwania umów długoterminowych, stanowiących zabezpieczenie kredytów bankowych, czego Zarząd Tauron ma pełną świadomość, jest właśnie takim działaniem. W poglądzie tym utwierdza nas stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie z powództwa spółki Pękanino Wind Invest przeciwko PE PKH oraz Tauron Polska Energia S.A. W uzasadnieniu swojego postanowienia Sąd Apelacyjny stwierdził w szczególności: „Likwidacja spółki przez jedynego wspólnika po przeniesieniu niemal wszystkich składników majątku na inne podmioty, będąca odpowiedzią na brak zgody kontrahenta na renegocjacje umowy i obniżenie cen, jest zachowaniem nagannym, sprzecznym z podstawowymi zasadami lojalności kontraktowej w obrocie gospodarczym” oraz „zachowanie polegające na zlikwidowaniu spółki tylko i wyłącznie po to, aby doprowadzić do wygaśnięcia długoterminowej umowy potencjalnie mogłoby zostać uznać za bezprawne”.

Przeczy to twierdzeniom Zarządu Tauron, iż podjęte przez niego działania likwidacyjne nie naruszają reguł prawnych, ani obyczaju biznesowego. Należy też wskazać, iż w wysokorozwiniętych gospodarkach wolnorynkowych od dawna wypracowano instrumenty prawne, które takie działania, wątpliwe etycznie, skutecznie utrudniają. Należy do nich między innymi zasada  odpowiedzialności przebijającej (ang. piercing the corporate veil), która wierzycielom pokrzywdzonym przez likwidację spółki zależnej daje prawo dochodzenia odszkodowania od podmiotu decydującego o takiej likwidacji. Możliwość taką otwiera przytoczone wcześniej rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W interesie Ministra Skarbu powinno być zapewnienie, aby do sytuacji takiej nie doszło, a dobre obyczaje biznesowe, w tym ochrona trwałości umów zostały zachowane.

Kontrahenci:

 

SCE Wind Mogilno I Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno II Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno III Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno IV Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno V Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno VI Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

Amon Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)

 

Talia Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)

 

Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

Komentarz do Komunikatu Tauron Polska Energia S.A.

26.11.2014

26/11/2014

Komentarz do Komunikatu Tauron Polska Energia S.A. w kwestii prowadzonych działań dotyczących likwidacji swojej Spółki zależnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. (PE PKH).

Komunikat Tauron Polska Energia S.A. opublikowany w dn. 20 listopada 2014 r. w reakcji na doniesienia prasowe, przedstawia fakty związane z historią długoterminowych, 15-letnich umów handlowych, jakie Grupa Tauron wynegocjowała z inwestorami parków wiatrowych, w sposób wybiórczy i tendencyjny. W związku z faktem, że Grupa Tauron podejmując decyzję o likwidacji PE PKH, a następnie zgłoszeniu wniosku o upadłość tej przynoszącej zyski spółki, usiłuje jednostronnie zerwać umowy, po niespełna 2-3 latach ich obowiązywania, jako Kontrahenci przekazujemy swoje stanowisko.

 1. Długoterminowe, 15 letnie umowy na sprzedaż energii i praw majątkowych zostały zawarte z PE PKH po wielomiesięcznych negocjacjach, które w wielu w przypadkach prowadzone były z przedstawicielami Tauron Polska Energia S.A., którzy na ostatnim etapie negocjacji, po uzgodnieniu warunków handlowych, wskazali PE PKH jak realizatora tych umów;
 2. Tauron ponosi odpowiedzialność za realizację i ewentualne zerwanie umów, które zawarte zostały w interesie Grupy Tauron, jako spółka dominująca w tej grupie i podejmujące wszelkie istotne decyzje biznesowe w Grupie Tauron, w tym decyzje o likwidacji PKH.
 3. Grupa Tauron uzyskała dla siebie bardzo korzystne warunki cenowe, znacznie niższe niż ówczesne ceny rynkowe, dyskontując ewentualne przyszłe ryzyka finansowe;
 4.  W toku tych negocjacji przedstawiciele Tauron wielokrotnie zapewniali inwestorów i banki, że nie ma zagrożenia dla realizacji umów, nawet jeżeli podmiotem wykonawczym będzie spółka zależna;
 5. Umowy stanowią najważniejsze zabezpieczenie dla kredytów zaciągniętych na realizację projektów wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW;
 6. Nie wystąpiły żadne przewidziane w podpisanych umowach okoliczności, które mogłyby stanowić powód przedterminowego wypowiedzenia lub rozwiązania umów, nie miało też miejsce żadne naruszenie warunków umownych, które obciążało by spółki Kontrahentów;
 7. Decyzja o likwidacji PE PKH została podjęta jednostronnie przez Tauron bez żadnej konsultacji, ani nawet wcześniejszego powiadomienia Kontrahentów jako stron umów długoterminowych;
 8. Tauron nie zaproponował Kontrahentom żadnych racjonalnych rozwiązań alternatywnych, ani też jakiejkolwiek formy rekompensaty za niezawinione przez nas pogorszenie naszej pozycji biznesowej.

W tej sytuacji za całkowicie niezrozumiałe należy uznać twierdzenie Tauron, że „[…] wszelkie działania podejmowane przez Spółkę oraz jej wspólnika były i są zgodne z przepisami prawa polskiego, umowami o ochronie inwestycji zagranicznych, zasadami lojalności kontraktowej oraz dobrymi obyczajami handlowymi”.

 • Kontrahenci PE PKH od wielu miesięcy bezskutecznie próbują uzyskać stanowisko Zarządu Tauron odnośnie otwarcia likwidacji PE PKH, co spotykało się z konsekwentną odmową.
 • Przedstawiciele Tauron oddelegowani do likwidacji PE PKH twierdzili, że Tauron nie ma nic wspólnego z tym procesem, w związku z czym nie będzie podejmował jakichkolwiek rozmów z jej Kontrahentami. Wskazywali też, że w ich opinii wykreślenie PE PKH z rejestru jest możliwe pomimo istnienia po stronie tej Spółki zobowiązań do zakupu od Kontrahentów energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia na podstawie ważnych umów długoterminowych, a także pomimo tego, że nie pojawiły się żadne przesłanki prawne pozwalające na ich rozwiązanie, bądź wypowiedzenie.
 • Działania Zarządu Tauron Polska Energia S.A. wywołują po stronie Kontrahentów, którzy zawarli umowy w dobrej wierze, realne ryzyko powstania poważnych szkód finansowych;
 • Dopiero teraz Tauron publicznie przyznaje w Komunikacie, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wykreślenie Spółki z rejestru może nastąpić dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli;
 • Trudno zrozumieć, jakie było rzeczywiste uzasadnienie wniosku o upadłość, skoro Spółka PE PKH znajduje się obecnie w „dobrej kondycji finansowej” i zgodnie z oświadczeniami Tauron nie ma zagrożenia dla realizacji „na bieżąco” jej zobowiązań.
 • Oświadczenia te znajdują potwierdzenie w danych finansowych za III kw. 2014 roku. Zysk osiągnięty przez PE PKH w okresie 9 miesięcy tego roku w kwocie 7,6 mln złotych przeczy także twierdzeniom Tauron, o tym, że wykonywanie przez PE PKH zawartych z nami umów długoterminowych przynosi tej Spółce straty;
 • Nie są nam znane żadne działania Spółki mające powstrzymać jej upadłość – wniosek został złożony i sprawa jest przez właściwy sąd procedowana.
 • Nie można zgodzić się z twierdzeniem z Komunikatu, że przeprowadzenie likwidacji PKH miało być było normlanym sposobem restrukturyzacji Grupy Tauron. Likwidacja nie jest synonimem restrukturyzacji, zwłaszcza jeżeli nie towarzyszy temu wola kontynuacji realizacji zobowiązań likwidowanej jednostki;

W świetle przedstawionych faktów widać, że działania Tauron nie mają nic wspólnego z zasadami lojalności kontraktowej i dobrych obyczajów handlowych.

 • Po pierwsze, Tauron działa z premedytacją, od wielu miesięcy przygotowując się do likwidacji PE PKH, a tym samym do jednostronnego zerwania umów;
 • Po drugie, procedura likwidacji PE PKH w sposób oczywisty narusza prawa nabyte jej Kontrahentów, gdyż w przypadku wykreślenia PE PKH pozbawieni oni zostaną stabilnych przychodów stanowiących zabezpieczenie kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji. Inwestycji, które gdyby nie umowa długoterminowa, najprawdopodobniej nie zostałyby nigdy zrealizowane;
 • Po trzecie, Zarząd Tauron, ani w swoim oświadczeniu, ani w żaden sposób wcześniej nie wskazał w jaki sposób zamierza „zaspokoić lub zabezpieczyć” wierzycieli PE PKH. Wręcz przeciwnie, Zarząd Tauron konsekwentnie odmawiał jakichkolwiek negocjacji zarówno z Kontrahentami, jak i zainteresowanymi bankami, których wierzytelności są zabezpieczone na umowach długoterminowych.

Oczekujemy, że konsekwencją wyrażonego w Komentarzu stanowiska Tauron potwierdzającego brak podstaw do ogłoszenia upadłości PE PKH oraz brak możliwości zakończenia likwidacji PE PKH bez zabezpieczenia wykonania wszystkich zobowiązań z tytułu umów długoterminowych będzie:

 1. wycofanie przez PE PKH bezzasadnego wniosku o upadłość;
 2. rozpoczęcie negocjacji z kontrahentami PE PKH w przedmiocie zapewnienia kontynuacji wykonywania umów długoterminowych, których strona jest PE PKH.

 

 

Kontrahenci:

 

SCE Wind Mogilno I Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno II Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno III Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno IV Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno V Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

SCE Wind Mogilno VI Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)

 

Amon Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)

 

Talia Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)

 

Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

 

Invenergy i Enerco ogłaszają domknięcie finansowania projektów energetyki wiatrowej w Polsce

04.12.2013

Invenergy Wind LLC („Invenergy”) i Enerco Sp. z o.o. Sp. k. („Enerco”), polska spółka z branży projektów inwestycyjnych w dziedzinie energii odnawialnej, ogłosiły domknięcie procesu finansowania projektu wiatrowego Porzecze (znanego również jako Pękanino) o mocy 24 MW, położonego w północno-zachodniej Polsce i będącego obecnie na etapie budowy.

Projekt ten, położony około 450 km na północny zachód od Warszawy, zlokalizowany jest w miejscowości Porzecze, w gminie Darłowo, w powiacie sławieńskim. W skład powyższego projektu wchodzi 16 turbin wiatrowych GE o mocy 1.5 MW każda. Rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na początek przyszłego roku. Energia elektryczna wytwarzana przez farmę wiatrową sprzedawana będzie na podstawie długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Kredyt inwestycyjny został udzielony przez Rabobank, który pełni także funkcję Agenta.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Rabobankiem w zakresie rozszerzenia naszego portfela projektów wiatrowych w Polsce” - powiedział Jim Murphy, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny firmy Invenergy. „Projekt ten stanowi kolejny kamień milowy niemal dziesięcioletniej współpracy Invenergy i Enerco".

„Wszystkie te projekty razem generują znaczącą ilość energii, która pozwoli zrealizować unijne cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych” - powiedział Tomasz Podgajniak, prezes Zarządu Enerco. "Enerco i Invenergy, będą nadal analizować możliwości rozwoju i pomogą Polsce zdywersyfikować mix energetyczny.”

Invenergy i Enerco są również współwłaścicielami ośmiu innych parków wiatrowych zlokalizowanych na północy Polski, o łącznej mocy 227.5 MW. Ponadto spółki współpracują przy realizacji dziesiątego projektu wiatrowego na terenie Polski o mocy 48.5 MW, który ma zostać ukończony w 2014 r.

Parki wiatrowe przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu, zapewniając miejsca pracy i przychody podatkowe na rzecz samorządów lokalnych. Ponadto, wytwarzana przez farmy wiatrowe energia pomoże Polsce w osiągnięciu obowiązującego 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii brutto do roku 2020, przewidzianego w pakiecie energetyczno-klimatycznym UE z 2009 r.
 
Invenergy 
Invenergy i jej spółki stowarzyszone zajmują się realizacją, są właścicielami oraz prowadzą eksploatację dużych projektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i innych czystych źródeł energii na terenie Ameryki Północnej i w Europie. Będąc największym niezależnym producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych w Ameryce Północnej, Invenergy zainteresowana jest projektami alternatywnymi czystej energii oraz ciągłą innowacyjnością w dziedzinie produkcji energii elektrycznej. Siedziba Invenergy znajduje się w Chicago, natomiast biura regionalne zlokalizowane są na terenie całych Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy.

Invenergy eksploatuje, realizuje lub dzierżawi projekty wytwarzające energię o mocy ponad 8.000 MW, w tym 63 projekty wytwarzajace energię z wiatru, słońca oraz źródeł termalnych. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.invenergyllc.com
 
Enerco 
Enerco wraz ze spółkami stowarzyszonymi realizuje w Polsce projekty energii ze źródeł odnawialnych od 2000 r., a pierwszym projektem spółki była farma wiatrowa Cisowo o mocy 20 MW. Kierownictwo spółki cieszy się opinią jednego z najlepszych zespołów w kraju, posiadając udokumentowane doświadczenie w najbardziej istotnych obszarach realizacji, finansowania, prowadzenia budowy i eksploatacji projektów tego rodzaju. Oprócz realizacji projektów energetyki wiatrowej, Enerco aktywnie uczestniczy w realizacji dużych projektów biogazowych na terenie całej Polski. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.enerco.pl.