O spółce

Dane podstawowe

Nazwa firmy: Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
Siedziba: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa 
Data założenia: 2006 rok
Forma prawna: Spółka komandytowa 
NIP: 521-33-83-016 
REGON: 140448999 
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000250880

Historia

Spółka Enerco powstała w 2006 roku, jako pierwsza ze spółek celowych realizujących plany inwestycyjne polsko-amerykańskiej grupy kapitałowej. Jej podstawowym zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie szeroko pojmowanej energetyki odnawialnej – głównie dla grupy – a także eksploatacja takich obiektów. Grupę utworzyli inwestorzy polscy, z doświadczeniem ugruntowanym podczas realizacji pionierskich projektów w Polsce – Park Wiatrowy Cisowo 20 MW (uruchomiony w 2001 roku) i Park Wiatrowy Tymień 50 MW (w 2005 roku największy tego typu obiekt w Europie Środkowej), oraz firma Invenergy, należąca do liderów w branży projektów wiatrowych, solarnych i gazowych w USA.

Zarząd

Uprawnionym do zarządzania Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest jej Komplementariusz - Enerco Sp. z o.o., którego reprezentuje:

Tomasz Podgajniak
Prezes Zarządu Enerco sp. z o.o.

Tomasz Podgajniak jest uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie szeroko pojmowanej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także energetyki odnawialnej, z ugruntowanym doświadczeniem w zarządzaniu i kierowaniu dużymi projektami oraz w praktycznym stosowaniu metod analizy ryzyka, ocen oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom, systemów zarządzania środowiskowego i nowoczesnych metod zarządzania.
 

Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Od 1986 roku uczestniczył w pracach pierwszej w Polsce prywatnej firmy konsultingowej w dziedzinie ochrony środowiska - Biuro Studiów i Doradztwa Ekologicznego „Ekoprojekt” w Gdańsku, pełniąc tam m.in. funkcję dyrektora oddziału warszawskiego. W latach 1989 -2003 był Wiceprezesem Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. W latach 2006 -2011 był członkiem Zarządu firmy konsultingowo-projektowej ochrony środowiska Proeko Sp. z o.o. (od 2010 CDM Sp. z o.o), która  w 2009 r została przejęta przez amerykańską Grupę CDM WILBUR SMITHS.

W połowie 2011 r przeszedł do pracy w zarządzie Enerco Sp. z o.o, gdzie kieruje realizacją dużych projektów w dziedzinie energetyki odnawialnej (parki wiatrowe i biogazownie). W tym czasie objął także społeczną funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO).

Karierę biznesową zawiesił w latach 2003-2005, kiedy to pełnił kolejno funkcję podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, będąc odpowiedzialnym m.in. za funkcjonowanie systemu programowania i współfinansowania inwestycji środowiskowych oraz za procesy legislacyjne. W 2005 r objął stanowisko Ministra Środowiska w rządzie Premiera prof. Marka Belki.

Posiada bogate, ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz w prowadzeniu kompleksowych projektów badawczych i inwestycyjnych, wymagających łączenia wiedzy z pogranicza techniki, prawa, ekonomii i zarządzania. Realizował prace na potrzeby przemysłu, instytucji finansowanych, administracji samorządowej i  rządowej oraz lokalnych społeczności, również we współpracy międzynarodowej w kraju i za granicą. Brał udział w opracowywaniu szeregu kluczowych krajowych strategii oraz polityk sektorowych i horyzontalnych. W końcówce lat 90. i na początku obecnego wieku brał udział w tworzeniu krajowego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, w tym w implementacji unijnego acquis communitare.

Jest także autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji: raportów, opracowań analitycznych i poradników z zakresu ocen jakości środowiska w Polsce, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, porównawczej analizy ryzyka, praktycznych metod realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, stosowania nowoczesnych instrumentów programowania i planowania, włączając w to systemy zarządzania środowiskowego itp., a od połowy pierwszej dekady XXI wieku w coraz większym stopniu poświęconych  rozwojowi sektora energetyki odnawialnej w Polsce.

Gdzie należymy

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej